Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  – GRA-CV Niche Market Development en R’N’D Consultancy*

Definities

Verzender:  GRA-CV Concept Development

Besteller:    degene die opdracht geeft tot levering van een artikel uit één van de (web)winkels van GRA-CV.

Ontvanger:  degene bij wie het artikel wordt afgeleverd.

Handelsnamen van GRA-CV

*GRA-CV brengt producten op de markt onder de volgende handelsnamen:

Remmelink tuinovens, Speelbelovend, De Cello Stand-Art, The Brevity Seaplane, GRA-CV, St. NFLS

Algemeen

Die hieronder vermelde artikelen zijn van toepassing op alle leveringen die onder één van voornoemde handelsnamen worden geleverd. In de artikelen worden deze handelsnamen alle hierna aangeduid met GRA-CV.

Artikel 1

Op alle bestellingen van GRA-CV zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Met het doen van een bestelling aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van deze voorwaarden.  Op alle leveringen van GRA-CV is retentierecht van toepassing.

Artikel 2

De verzender zal ervoor zorgdragen dat de bestelde producten, door de besteller besteld via Internet bij GRA-CV binnen de toegezegde termijn na de betaling van de bestelde producten aan GRA-CV, bij de ontvanger/besteller worden afgeleverd. De kosten van het opsturen, conform de tarieven van TPG-post, zijn voor rekening van de besteller. De risico’s tijdens het transport zijn voor GRA-CV*.

Artikel 3

Indien binnen 14 dagen na uw ontvangst van het product, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan hetgeen u bestelde, staan de hierna genoemde mogelijkheden open:

A)      u kunt GRA-CV schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om vervanging van het gebrekkige artikel of

B)      u kunt de overeenkomst met GRA-CV ontbinden door dit schriftelijk en met redenen omkleed aan GRA-CV te melden.

Indien u GRA-CV vraagt het gebrekkige artikel te vervangen, dient u dat artikel aan GRA-CV te retourneren. GRA-CV zal dan binnen 14 werkdagen nadat zij het artikel van u heeft terugontvangen een nieuw artikel aan u retourneren. De kosten van die retourzending komen dan ten laste van GRA-CV.

Indien u de overeenkomst ontbindt, dient u het artikel per omgaande aan GRA-CV te retourneren. De aankoopprijs zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van het artikel op uw rekening worden teruggestort. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de besteller/ontvanger.

Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar de mening van GRA-CV schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal GRA-CV de besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna GRA-CV het bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering retourneert.

Artikel 4

Opdrachtgevers vrijwaren GRA-CV (speelbelovend) van elke aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op rechten van intellectueel eigendom en / of andere rechten van derden, zoals bijvoorbeeld licentiehouders en / of andere absoluut rechthebbenden. GRA-CV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid op dit punt en stelt eventuele opdrachtgevers reeds op voorhand verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke inbreuk waaruit mogelijk een claim of vordering gelegd kan worden bij GRA-CV. Opdrachtgevers dienen hier zelf op toe te zien en aan te geven dat een door GRA-CV te vervaardigen product niet in eigendom is, is gegeven of wordt gehouden.

Artikel 5

Geschillen: op alle geschillen met GRA-CV is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in uiterste worden gedaagd en voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 6

Aanvullende Legal notices zijn beschikbaar via Legal Statements (Interne weblink)

Correspondentie

Alle correspondentie op basis van voornoemde voorwaarden kan geschieden via:

GRA-CV Concept Development

Curaçaolaan 25

1213 VJ, Hilversum.

Tel. 035 – 647 91 55

Fax. 035 – 647 91 56

Http:www.gra-cv.com

Email info@gra-cv.com

KvK nr.  320.739.77

Copyright 2009 GRA-CV