Privacyverklaring Nederlands

Speelbelovend, gevestigd op Curaçaolaan 25, 1213 VJ Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Curaçaolaan 25

1213 VJ Hilversum

Chris (H.C.) Rijff is de Functionaris Gegevensbescherming van Speelbelovend. Hij is te bereiken via speelbelovend@gra-cv.om

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelbelovend heeft uw persoonsgegevens nodig omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Winkel- en/of webshopnaam
 • Adresgegevens van winkel- en/of webshop
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens van uw klant in geval van dropshipping.
 • Overige persoonsgegevens, die u actief hebt verstrekt door het invullen van de schema’s op de oude en nieuwe website en door toestemming te verlenen om de winkel- of websitegegevens en/of logo van webshop of winkel op onze site te mogen gebruiken, in correspondentie en telefonisch.
 • Uw bestelhistorie (op de nieuwe website en van voorheen in e-mails en een excelsheet bewaard)
 • Foto’s en tekst geleverd voor bijvoorbeeld promotieartikelen
 • Van buitenlandse klanten verwerken wij het VAT nummer
 • Wij verzamelen zelf geen IP-adres, Locatiegegevens of andere activiteiten als surfgedrag op onze website. De links van de websites via welke u kunt doorlinken naar onze klanten of de producenten of verkopers van promotieartikelen doen dit soms wel. Raadpleeg eerst de privacystatement van die websites voor u daarop verder gaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken zelf geen andere gegevens dan hierboven in het lijstje genoemd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en controleert altijd de aanwezigheid van een KVK nummer. Het is niet waarschijnlijk dat wij te maken krijgen met personen jonger dan 16 jaar. We kunnen ook niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via speelbelovend@gra-cv.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speelbelovend verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen over onze diensten en producten en om onze nieuwsbrief te versturen
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • Om uw bestelling te kunnen realiseren
 • Om goederen en diensten bij u of direct bij uw klant af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Uw potentiële klanten naar uw winkel of website door te verwijzen
 • Om via de bestelhistorie een inschatting te maken welke artikelen u van ons voert, zodat wij zo goed mogelijk in staat zijn om uit voorraad te kunnen leveren.
 • Speelbelovend verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om te kunnen communiceren over de promotieartikelen op onze website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speelbelovend bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en Wanneer u aangeeft geen klant meer bij ons te willen zijn bewaren wij uw gegevens niet langer dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn.  De NAW gegevens van uw klanten voor dropshipping komen soms op facturen voor en in onze e-mailwisseling, bij bestelling in uw website historie en in onze Myparcelhistorie.   Wij hebben geen invloed op de My Parcel historie en zullen desgewenst de gegevens uit de e-mailwisseling verwijderen en uit uw website historie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speelbelovend verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speelbelovend en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar speelbelovend@gra-cv.com

Speelbelovend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelbelovend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via speelbelovend@gra-cv.com